Informace pro akcionáře

Oznámení o výplatě dividend za rok 2022                        

Představenstvo obchodní společnosti

PRAGOIMEX a.s.

Sídlo: Pod náspem 795/12, 19000 Praha 9, IČ: 15888100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze v odd. B, vložka 501

oznamuje, že řádná valná hromada na svém zasedání dne 29.6.2023 rozhodla o výplatě dividend za rok 2022

Výše dividendy

Výše dividendy činí před zdaněním 420,- Kč na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie.

Rozhodný den

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je  22.6.2023

Termín splatnosti dividendy

Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne konání valné hromady tj. do 29.9.2023, pokud budou splněny zákonné podmínky pro výplatu zisku.

Místo a způsob výplaty dividendy

a)    akcionářům se zaknihovanými akciemi na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč uvedeným ve výpisu z registru emitenta vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni budou vypláceny dividendy (po odečtení srážkové daně) převodem na bankovní účet.  Číslo účtu sdělí akcionář společnosti písemně s úředně ověřeným podpisem. V hotovosti dividendy vypláceny nebudou!

 

b)    akcionářům s akciemi na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč budou vyplaceny dividendy převodem na jejich bankovní účet.

                                                                                                                                                                                                                    představenstvo PRAGOIMEX a.s.


Informace pro akcionáře


Jsme certifikováni podle mezinárodních norem pro jakost.

Máme vybudovaný, dokumentovaný a zavedený systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016.

Certifikát